Investigatiile paraclinice decontate de CASMB/CASAOPSNAJ (analize medicale de laborator, investigatii conventionale de radiologie imagistica medicala) se efectuează numai în limita fondurilor alocate clinicii noastre.

Pentru informaţii suplimentare şi programări vă rugăm să vă adresaţi telefonic la urmatoarele numere de telefon: 021.420.60.55 si 021.421.22.31

Investigatii paraclinice decontate de CASMB/CASAOPSNAJ

Asiguratii beneficiaza de investigatii medicale paraclinice (analize de laborator, radiologie, imagistica) in baza biletului de trimitere eliberat de catre medicul de familie sau medicul specialist, dupa caz.

Casele de asigurari de sanatate deconteaza furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au incheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, cu conditia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere sa se afle in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala furnizorul de servicii medicale paraclinice.

  • Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe tara, care se intocmeste in doua exemplare si are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
  • Prin exceptie, biletele de trimitere pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru afectiunile cuprinse in unele programe nationale de sanatate: diabetul si bolile de nutritie, precum si cele pentru afectiunile oncologice, au valabilitate de pana la 90 de zile calendaristice.
  • Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice specifice este de pana la 60 zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice - examinari histopatologice si citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidentiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 zile calendaristice.

In situatia in care, din motive obiective, investigatiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentarii, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a-l programa in perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnand pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentarii pentru programare si data programarii, semnatura si stampila furnizorului; daca asiguratul refuza programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta sa se poata prezenta la alt furnizor de investigatii medicale paraclinice.

La momentul prezentarii la furnizorul de investigatii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigatiilor, asiguratul va declara pe proprie raspundere pe verso-ul biletului de trimitere, ca a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberarii biletului de trimitere pana la data efectuarii investigatiilor.

Daca in perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice un asigurat se interneaza in spital fara ca investigatiile recomandate sa fie efectuate in ambulatoriu anterior internarii, biletul de trimitere isi pierde valabilitatea, cu exceptia biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice de inalta performanta daca acestea nu au fost efectuate in timpul spitalizarii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitatii efectuarii acestor investigatii de catre medicul care a facut trimiterea.

Investigatiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat in ambulatoriu pe perioada in care acesta a fost internat precum si in perioada de la data externarii pana la data expirarii termenului de valabilitate a biletului de trimitere nu se deconteaza de casa de asigurari de sanatate sau daca acestea au fost decontate se recupereaza de la furnizorul de investigatii medicale paraclinice - daca pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnata declaratia asiguratului cu exceptia investigatiilor medicale paraclinice de inalta performanta daca acestea nu au fost efectuate in timpul spitalizarii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitatii efectuarii acestor investigatii de catre medicul care a facut trimiterea.

In situatia in care casa de asigurari de sanatate constata ca, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat intr-un spital si declaratia pe proprie raspundere consemnata pe verso-ul biletului de trimitere este contrara celor constatate, prejudiciul se recupereaza de la asigurat. 

In situatia in care, casa de asigurari de sanatate constata ca, la data recoltarii probei/probelor pentru examinari histopatologice /citologice la nivelul laboratorului sau de catre medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat intr-un spital si declaratia pe proprie raspundere este contrara celor constatate, prejudiciul se recupereaza de la asigurat.

Este interzisa inlocuirea sau adaugarea altor investigatii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

Serviciile de inalta performanta (RMN, CT, scintigrafie si angiografie) se acorda in baza biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice de inalta performanta care se intocmeste in 2 exemplare, din care unul ramane la medicul care a facut trimiterea si unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de inalta performanta, pe care il va prezenta casei de asigurari de sanatate doar la solicitarea acesteia. Biletul de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice este formular cu regim special, unic pe tara si are valabilitate 90 de zile.

Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice care nu se regasesc in Lista investigatiilor paraclinice se suporta de catre asigurati la tarifele stabilite de furnizori si afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaza documentul fiscal, conform prevederilor legale in vigoare, cu indicarea serviciului prestat.

Pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene, titulari de card european de asigurari sociale de sanatate, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de investigatii paraclinice, pe baza biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialitatile clinice.

Pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de servicii paraclinice. Furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate acorda servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, cu exceptia situatiei in care pacientii respectivi beneficiaza de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene.

Pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de investigatii paraclinice in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE 2014-2015, contractat cu
CLINICA LIL MED

1. Lista investigațiilor paraclinice –analize de laborator


Nr.
Crt.

Cod

Denumirea analizei de laborator

Hematologie  

1

2.6001

Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari  *1)

2

2.6002

Numărătoare reticulocite

3

2.6003

Examen citologic al frotiului sanguin 

4

2.6040

VSH   *1)

5

2.60501

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO    *1)

6

2.60502

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh    *1)

7

2.6059

Anticorpi specifici anti Rh la gravidă   

8

2.6101

Timp Quick  și INR  *1) (International Normalised Ratio)

9

2.6102

APTT

10

2.6103

Fibrinogenemie   *1)

Biochimie - serică şi urinară

11

2.1002

Proteine totale serice   *1)

12

2.1003

Electroforeza proteinelor serice    *1)

13

2.10062

Transferina

14

2.10063

Feritină serică

15

2.1011

Uree serică   *1)

16

2.1012

Acid uric seric   *1)

17

2.1014

Creatinină serică  *1)

18

2.1015

Bilirubină totală    *1)

19

2.1016

Bilirubină directă  *1)

20

2.1020

Glicemie   *1)

21

2.10303

Colesterol seric total    *1)

22

2.10304

HDL colesterol   *1)

23

2.10305

LDL colesterol    *1)

24

2.10306

Trigliceride serice    *1)

25

2.10402

TGP    *1)

26

2.10403

TGO   *1)

27

2.10404

Creatinkinaza CK

28

2.10406

Gama GT

29

2.10409

Fosfatază alcalină   *1)

30

2.10500

Sodiu seric    *1)

31

2.10501

Potasiu seric   *1)

32

2.10503

Calciu seric total   *1)

33

2.10504

Calciu ionic seric  *1)

34

2.10505

Magneziemie    *1)

35

2.10506

Sideremie    *1)

36

2.10507

Fosfor  (fosfat seric)

37

2.1066

Bicarbonat seric (EAB)

38

2.2600

Examen complet de urină (sumar + sediment)    *1)

39

2.2604

Dozare proteine urinare   *1)

40

2.2612

Microalbuminuria (albumină urinară)

41

2.2622

Dozare glucoză urinară   *1)

42

2.2623

Creatinină urinară

Imunologie

43

2.2500

TSH   *1)

44

2.2502

FT4   *1)

45

2.2507

Parathormonul seric (PTH)

46

2.2509

Hormonul foliculinostimulant FSH

47

2.2510

Hormonul luteinizant (LH)

48

2.2514

Cortizol

49

2.2521

Testosteron

50

2.2522

Estradiol

51

2.2523

Progesteron

52

2.2525

Prolactină

53

2.327091

Anti-HAV IgM    *2)

54

2.327092

Ag HBs (screening) *2)

55

2.327093

Anti HCV   *2)

56

2.32710

Testare HIV la gravidă    *1)

57

2.40000

ASLO   *1)

58

2.40010

VDRL  *1) sau RPR   *1)

59

2.40013

Confirmare TPHA

60

2.40203

Antigen Helicobacter Pylori *1)

61

2.430011

Complement seric C3

62

2.430012

Complement seric C4

63

2.43010

IgG seric

64

2.43011

IgA, seric

65

2.43012

IgM seric

66

2.43014

IgE seric

67

2.40053

Proteina C reactivă    *1)

68

2.43040

Factor rheumatoid

69

2.43044

ATPO

70

2.43135

PSA

71

2.43136

free PSA

Microbiologie

Exudat faringian

72

2.3025

Examen bacteriologic exudat faringian    - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana   *1)

73

2.50102

Examen fungic exudat faringian    - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  *1)

Examen urina

74

2.3100

Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

75

2.50116

Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

Examene materii fecale

76

2.3062

Coprocultură*1)  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

77

2.50120_1

Examen micologic materii fecale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  

78

2.5100

Examen coproparazitologic (3 probe) *1)

79

2.2701

Depistare hemoragii oculte *1)

Examene din secreţii vaginale

80

2.3074

Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

81

2.50114

Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

Examene din secreţii uretrale

82

2.3080

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

83

2.50115

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

Examene din secreţii otice

84

2.3050

Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

85

2.50119

Examen fungic  din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

Examene din secreţii nazale

86

2.3022

Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana  *1)

87

2.50103

Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica *1)

Examene din secreţii conjunctivale

88

2.3040

Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

89

2.50110

Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

Examene din colecție purulentă

90

2.5032

Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

91

2.50120_2

Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice

92

2.313

Antibiograma

93

2.502

Antifungigrama

Examinări histopatologice și citologice

103

2.9160

Examen Babeş-Papanicolau   *1)

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide  si contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

2. Lista investigațiilor paraclinice – radiologie, imagistică, medicină nucleară și explorări funcționale


Denumire examinare radiologica/imagistică medicală/explorare funcţională
  • Radiologie -  Imagistică medicală

A. Investigaţii convenţionale

1. Investigaţii cu radiaţii ionizante

Ex. radiologic cranian standard *1)

Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei *1)

Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri *1)

Radiografie de membre:  membru superior ( humerus, articulația cotului, antebraț, pumn, mână) și membru inferior (articulatie coxo-femurala, articulatie sacro-iliaca, femur, genunchi, gambă, gleznă, picior, calcaneu)  *1)

Ex. radiologic centură scapulară *1)

Ex. radiologic părţi coloană dorsală *1)

Ex. radiologic părţi coloană lombară *1)

Ex. radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală *1)

Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidenţă *1)

Ex. radiologic torace ansamblu *1)

Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace şi organe toracice *1)

Ex. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ *1)

2. Investigaţii neiradiante

Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)

Ecografie abdomen *1)

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz.
Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife

Obstetrică- ginecologie
Consultatiile în specialitatea obstetrică-ginecologie  se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate.
Pentru informaţii suplimentare şi programări vă rugăm să vă adresaţi telefonic la urmatoarele numere de telefon: 021.420.60.55, 021.421.22.31

Neurologie
Consultatiile în specialitatea neurologie  se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate.
Pentru informaţii suplimentare şi programări vă rugăm să vă adresaţi telefonic la urmatoarele numere de telefon: 021.420.60.55, 021.421.22.31

Chirurgie generala
Consultatiile în specialitatea chirurgie generala  se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate.
Pentru informaţii suplimentare şi programări vă rugăm să vă adresaţi telefonic la urmatoarele numere de telefon: 021.420.60.55, 021.421.22.31