Investigatiile paraclinice decontate de CASMB/CASAOPSNAJ (analize medicale de laborator, investigatii conventionale de radiologie imagistica medicala) se efectuează numai în limita fondurilor alocate clinicii noastre.

Pentru informaţii suplimentare şi programări vă rugăm să vă adresaţi telefonic la urmatoarele numere de telefon: 021.420.60.55 si 021.421.22.31

Investigatii paraclinice decontate de CASMB/CASAOPSNAJ

Asiguratii beneficiaza de investigatii medicale paraclinice (analize de laborator, radiologie, imagistica) in baza biletului de trimitere eliberat de catre medicul de familie sau medicul specialist, dupa caz.

Casele de asigurari de sanatate deconteaza furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au incheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, cu conditia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere sa se afle in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala furnizorul de servicii medicale paraclinice.

  • Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe tara, care se intocmeste in doua exemplare si are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
  • Prin exceptie, biletele de trimitere pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru afectiunile cuprinse in unele programe nationale de sanatate: diabetul si bolile de nutritie, precum si cele pentru afectiunile oncologice, au valabilitate de pana la 90 de zile calendaristice.
  • Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice specifice este de pana la 60 zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice - examinari histopatologice si citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidentiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 zile calendaristice.

In situatia in care, din motive obiective, investigatiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentarii, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a-l programa in perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnand pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentarii pentru programare si data programarii, semnatura si stampila furnizorului; daca asiguratul refuza programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta sa se poata prezenta la alt furnizor de investigatii medicale paraclinice.

La momentul prezentarii la furnizorul de investigatii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigatiilor, asiguratul va declara pe proprie raspundere pe verso-ul biletului de trimitere, ca a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberarii biletului de trimitere pana la data efectuarii investigatiilor.

Daca in perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice un asigurat se interneaza in spital fara ca investigatiile recomandate sa fie efectuate in ambulatoriu anterior internarii, biletul de trimitere isi pierde valabilitatea, cu exceptia biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice de inalta performanta daca acestea nu au fost efectuate in timpul spitalizarii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitatii efectuarii acestor investigatii de catre medicul care a facut trimiterea.

Investigatiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat in ambulatoriu pe perioada in care acesta a fost internat precum si in perioada de la data externarii pana la data expirarii termenului de valabilitate a biletului de trimitere nu se deconteaza de casa de asigurari de sanatate sau daca acestea au fost decontate se recupereaza de la furnizorul de investigatii medicale paraclinice - daca pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnata declaratia asiguratului cu exceptia investigatiilor medicale paraclinice de inalta performanta daca acestea nu au fost efectuate in timpul spitalizarii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitatii efectuarii acestor investigatii de catre medicul care a facut trimiterea.

In situatia in care casa de asigurari de sanatate constata ca, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat intr-un spital si declaratia pe proprie raspundere consemnata pe verso-ul biletului de trimitere este contrara celor constatate, prejudiciul se recupereaza de la asigurat. 

In situatia in care, casa de asigurari de sanatate constata ca, la data recoltarii probei/probelor pentru examinari histopatologice /citologice la nivelul laboratorului sau de catre medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat intr-un spital si declaratia pe proprie raspundere este contrara celor constatate, prejudiciul se recupereaza de la asigurat.

Este interzisa inlocuirea sau adaugarea altor investigatii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

Serviciile de inalta performanta (RMN, CT, scintigrafie si angiografie) se acorda in baza biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice de inalta performanta care se intocmeste in 2 exemplare, din care unul ramane la medicul care a facut trimiterea si unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de inalta performanta, pe care il va prezenta casei de asigurari de sanatate doar la solicitarea acesteia. Biletul de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice este formular cu regim special, unic pe tara si are valabilitate 90 de zile.

Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice care nu se regasesc in Lista investigatiilor paraclinice se suporta de catre asigurati la tarifele stabilite de furnizori si afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaza documentul fiscal, conform prevederilor legale in vigoare, cu indicarea serviciului prestat.

Pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene, titulari de card european de asigurari sociale de sanatate, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de investigatii paraclinice, pe baza biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialitatile clinice.

Pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de servicii paraclinice. Furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate acorda servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, cu exceptia situatiei in care pacientii respectivi beneficiaza de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene.

Pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de investigatii paraclinice in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator


Nr.
Crt.

 

Denumirea analizei de laborator

Tarif
decontat de casa de asigurări de sănătate
- lei -

 

 

Hematologie

 

1.

2.6001

Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare
eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)

14,01

2.

2.6002

Numărătoare reticulocite

5,62

3.

2.6003

Examen citologic al frotiului sanguin*3)

18,62

4.

2.6040

VSH*1)

2,63

5.

2.60501

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)

7,54

6.

2.60502

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)

7,88

7.

2.6059

Anticorpi specifici anti Rh la gravidă

7,54

8.

2.6101

Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)

14,68

9.

2.6102

APTT

12,30

10.

2.6103

Fibrinogenemie*1)

13,68

 

 

Biochimie - serică şi urinară

 

11.

2.1002

Proteine totale serice*1)

7,04

12.

2.1003

Electroforeza proteinelor serice*1)

15,20

13.

2.10063

Feritină serică *1)

40,00

14.

2.1011

Uree serică*1)

5,86

15.

2.1012

Acid uric seric*1)

5,86

16.

2.1014

Creatinină serică*1), **)

5,92

17.

2.1015

Bilirubină totală*1)

5,86

18.

2.1016

Bilirubină directă*1)

5,86

19.

2.1020

Glicemie*1)

5,74

20.

2.10303

Colesterol seric total*1)

5,74

21.

2.10304

HDL colesterol*1)

8,19

22.

2.10305

LDL colesterol*1)

7,69

23.

2.10306

Trigliceride serice*1)

7,04

24.

2.10402

TGP*1)

5,86

25.

2.10403

TGO*1)

5,83

26.

2.10404

Creatinkinaza CK

10,00

27.

2.10406

Gama GT  *1)

7,99

28.

2.10409

Fosfatază alcalină*1)

7,79

29.

2.10500

Sodiu seric*1)

10,00

30.

2.10501

Potasiu seric*1)

11,00

31.

2.10503

Calciu seric total*1)

5,37

32.

2.10504

Calciu ionic seric*1)

7,88

33.

2.10505

Magneziemie*1)

5,37


34.

2.10506

Sideremie*1)

7,10

35.

2.10507

Fosfor (fosfat seric) *9)

13,00

36.

2.2600

Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)

9,34

37.

2.2604

Dozare proteine urinare*1)

5,37

38.

2.2612

Microalbuminuria (albumină urinară) *8)

22,00

39.

2.2622

Dozare glucoză urinară*1)

5,37

40.

2.2623

Creatinină urinară *8)

8,00

 

 

Imunologie

 

41.

2.2500

TSH*1)

20,50

42.

2.2502

FT4*1)

20,83

43.

2.2507

Parathormonul seric (PTH)

43,00

44.

2.2509

Hormonul foliculinostimulant FSH

23,82

45.

2.2510

Hormonul luteinizant (LH)

23,82

46.

2.2514

Cortizol

27,87

47.

2.2521

Testosteron

30,10

48.

2.2522

Estradiol

23,82

49.

2.2523

Progesteron

25,31

50.

2.2525

Prolactină

25,31

51.

2.327091

Anti-HAV IgM*2)

40,98

52.

2.327092

Ag HBs (screening) *2)

31,15

53.

2.327093

Anti HCV*2)

64,90

54.

2.32710

Testare HIV la gravidă*1)

33,29

55.

2.40000

ASLO*1)

11,48

56.

2.40010

VDRL*1) sau RPR*1)

5,49

57.

2.40013

Confirmare TPHA*4)

12,29

58.

2.40203

Antigen Helicobacter Pylori*1)

40,00

59.

2.430011

Complement seric C3

10,84

60.

2.430012

Complement seric C4

10,84

61.

2.43010

IgG seric

14,77

62.

2.43011

IgA seric

14,77

63.

2.43012

IgM seric

15,10

64.

2.43014

IgE seric

14,29

65.

2.40053

Proteina C reactivă*1)

10,67

66.

2.43040

Factor reumatoid

9,34

67.

2.43044

ATPO

39,00

68.

2.43135

PSA*1)

23,07

69.

2.43136

free PSA*6)

23,61

 

 

Microbiologie

 

 

 

Exudat faringian

 

70.

2.3025

Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)

 

15,29

71.

2.50102

Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică*1)

 

15,29

 

 

Examen urină

 

72.

2.3100

Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
identificare bacteriană

15,29

 

 

Examene materii fecale

 

73.

2.3062

Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
identificare bacteriană

15,29

74.

2.50120_1

Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică

15,29

75.

2.5100

Examen coproparazitologic*1)

12,46

76.

2.2701

Depistare hemoragii oculte*1)

25,00

 

 

Examene din secreţii vaginale

 

77.

2.3074

Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare bacteriană

 

15,29

78.

2.50114

Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică

 

15,29

 

 

Examene din secreţii uretrale

 

79.

2.3080

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare bacteriană

 

15,29

80.

2.50115

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi  colorat,
cultură şi identificare fungică

 

15,29

 

 

Examene din secreţii otice

 

81.

2.3050

Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare bacteriană

 

15,29

82.

2.50119

Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică

 

15,29

 

 

Examene din secreţii nazale

 

83.

2.3022

Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ
şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)

 

15,29

84.

2.50103

Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică*1)

 

15,29

 

 

Examene din secreţii conjunctivale

 

85.

2.3040

Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic
nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

 

15,29

86.

2.50110

Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ
şi colorat, cultură şi identificare fungică

 

15,29

 

 

Examene din colecţie purulentă

 

87.

2.5032

Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic
nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

 

15,29

88.

2.50120_2

Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică

 

15,29

 

 

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

 

89.

2.313

Antibiogramă*5)

12,23

90.

2.502

Antifungigramă*5)

14,55

 

 

Examinări histopatologice şi citologice

 

91.

2.9021_1

Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7)

130

92.

2.9021_2

Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7)

250

93.

2.9010_1

Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1
- 3 blocuri) *7)

160

94.

2.9010_2

Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale ( 4
- 6 blocuri) *7)

280

95.

2.9030

Teste imunohistochimice*)

200 lei/set

96.

2.9022

Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)

100

97.

2.9160

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)

40

98.

2.9025

Citodiagnostic lichid de puncţie

80

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic
histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de
vârstă 2-5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
NOTA 4: Investigaţiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 din anexa nr. 1 la ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei. Contravaloarea acestor investigaţii paraclinice se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

2. Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie imagistică medicală, medicină nucleară şi explorări funcţionale

Nr.
crt.

Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/explorare funcţională

Tarif
decontat de casa de asigurări de sănătate
- lei -

 

I. Radiologie - Imagistică medicală

 

 

A. Investigaţii convenţionale

 

 

1. Investigaţii cu radiaţii ionizante

 

1

Examen radiologic cranian standard*1)

18

2

Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1)

30

3

Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)

35

4

Radiografie de membre*1):

35

 

a) Braţ

 

b) Cot

c) Antebraţ

d) Pumn

e) Mână

f) Şold

g) Coapsă

h) Genunchi

i) Gambă

j) Gleznă

k) Picior

l) Calcaneu

5.

Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1)

35

6.

Examen radiologic centură scapulară*1)

23

7.

Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)

35

8.

Examen radiologic torace ansamblu*1)

32

9.

Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic
torace şi organe toracice*1)

32

10.

Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)

32

11.

Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu
substanţă de contrast*1)

56

12.

Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de
contrast*1)

82

13.

Examen radiologic colon dublu contrast

100

14.

Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare

70

15.

Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast

220

16.

Cistografie de reflux cu substanţă de contrast

250

17.

Pielografie

250

18.

Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast

250

19.

Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast

250

20.

Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast

280

21.

Radiografie retroalveolară

15

22.

Radiografie panoramică

30

23.

Mamografie în două planuri*1)

35


 

- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii
sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân

 

24.

Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast

200

25.

Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1)

25

 

 

 

 

2. Investigaţii neiradiante

 

26.

Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)

60

27.

Ecografie abdomen*1)

40

28

Ecografie pelvis*1)

30

29.

Ecografie transvaginală/transrectală

50

30.

Ecografie de vase (vene)

30

31.

Ecografie de vase (artere)

30

32.

Ecografie ganglionară

30

33.

Ecografie transfontanelară

40

34.

Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2)

25

35.

Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II

350

36.

Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN

80

37.

Senologie imagistică *1)
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân

40

38.

Ecocardiografie

40

39.

Ecocardiografie + Doppler

50

40.

Ecocardiografie + Doppler color

55

41.

Ecocardiografie transesofagiană

170

 

 

 

NOTA 1:
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.

NOTA 2: Filmele radiologice și/ sau CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, precum şi substanţele
folosite sunt incluse în tarife.
NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.
Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.
Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.
NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au competenţa/atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:
a) Serviciul prevăzut la poziţia 26 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice.
b) Serviciile prevăzute la poziţia 27 şi 28 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi
clinice;
c) Serviciile prevăzute la poziţia 29 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică- ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie şi numai pentru afecţiuni urologice - prostată şi vezică urinară;
d) Serviciile prevăzute la poziţiile: 38, 39, 40 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie,  medicină  internă,  neurologie,  pediatrie,  geriatrie  şi  gerontologie;  serviciile  prevăzute  la poziţia 30 şi 31 se decontează pentru medicii de specialitate din specialitățile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, chirurgie vasculară și chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 41 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie;
e) Serviciul prevăzut la poziţia 32 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă;
f) Serviciile prevăzute la poziţia 33 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;
g) Serviciile prevăzute la poziţia 34 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie și recuperare, medicină fizică și balneologie;
h) Serviciile prevăzute la poziţiile 35 şi 36 se decontează numai pentru medicii din  specialitatea
obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală;

i) Serviciile prevăzute la poziţia 37 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-
ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat/competență de senologie imagistică;
NOTA 5:
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă  la  explorarea  unui  singur  segment  anatomic/membru  indiferent  de  numărul  de  incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.
c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49,
59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.
NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii:
a) Urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 22 la ordin;
b) Afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare.
Investigaţiile  menţionate  mai  sus  se  efectuează  pe  baza  biletelor  de  trimitere  pentru  investigaţii medicale paraclinice. În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. 24 la ordin; biletele de trimitere se întocmesc în 2 exemplare, din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. La biletul de  trimitere  se  ataşează  de  către  medicul  trimiţător,  acolo  unde  este  cazul,  rezultatele  celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la lit. c) de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare.
NOTA  7:  Medicii  de  familie,  care  încheie  acte  adiţionale  la  contractele  de  furnizare  de  servicii medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 26 și
99 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis) și EKG.

B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN   29   APRILIE   2004   PRIVIND   COORDONAREA   SISTEMELOR   DE   SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază  în  ambulatoriul  de  specialitate  pentru  specialităţile  paraclinice,  de  serviciile  medicale prevăzute la lit. A, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la anexa nr. 1 litera B punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 respectiv la anexa nr. 7 litera B pct. 1, subpunctul 1.2 la ordin.
2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană.
3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice,  de serviciile medicale  prevăzute la lit. A din  prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.