Dr. Adrian Vătafu, medic specialist medicina muncii, medic primar medicină de familie, competenţă ecografie generală

Clinica LIL MED vă oferă o gamă largă de servicii medicale de cea mai bună calitate, efectuate de o echipă de profesionişti. Între acestea figurează şi produse şi pachete de servicii de medicina muncii.

În scopul dezvoltării unei relaţii parteneriale de colaborare,  reciproc avantajoasă, vă facem cunoscută  oferta noastră pe linie de  medicina muncii. Oferta noastră se poate adapta permanent cerinţelor şi nevoilor dumneavoastră şi reprezintă un punct de plecare şi o bază de discuţie în evoluţia ulterioară a cooperării noastre.

OFERTĂ DE SERVICII

Rezultatele investigaţiilor clinice şi paraclinice se ataşează dosarelor medicale aflate în arhiva clinicii.

**)Examenul clinic general constă în efectuarea de investigaţii şi evaluări cu privire la:

  • tegumente şi mucoase,
  • ţesut celular subcutanat,
  • sistem ganglionar,
  • sistem locomotor,
  • sistem respirator,
  • aparat cardiovascular,
  • aparat digestiv,
  • aparat urogenital,
  • sistem nervos şi analizatori,
  • sistem endocrin.

 

IMPORTANT:

1. La angajare, salariaţii sunt obligaţi să prezinte la controlul de medicina muncii  adeverinţă de la medicul de familie cu privire la situaţia bolilor cronice cu care sunt în evidenţă.

2. Dacă la momentul controlului medical prezintă simptomatologie respiratorie, angajatul este obligat să efectueze examen radiologic pulmonar.

„Fişa de aptitudine” pentru angajaţi va fi eliberată numai după efectuarea tuturor investigaţiilor medicale obligatorii. Pentru situaţii deosebite, în funcţie de rezultatele obţinute, medicul specialist va solicita şi examene suplimentare în vederea stabilirii unui diagnostic complet.

Eventualele solicitări suplimentare cerute de medicul de medicina muncii sau neefectuarea unor investigaţii medicale vor fi adaugate sau scăzute din oferta noastră.

După întocmirea documentelor preliminare (fişa de solicitare a examenului medical, fisa de identificare a factorilor de risc profesional şi dosarul medical) vom stabili de comun acord modul de efectuare a examenului de medicina  muncii (datele când ne vom deplasa la dumneavoastră).

 

Obligaţiile FURNIZORULUI:

- Efectuează control medical personalului nominalizat de BENEFICIAR, în conformitate cu normele legale în vigoare;

- Întocmeşte dosarul medical pentru fiecare persoană supusă examinării medicale, conform Anexei 4 din Normele metodologice la Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

- Informează angajatorul cu privire la rezultatele examinarii medicale şi îşi asumă responsabilitatea în numele acestuia în raport cu terţii;

- Facturează contravaloarea serviciilor medicale efectiv prestate, conform tarifelor agreate.

 

Obligaţiile BENEFICIARULUI:

- Întocmeşte lista nominală cu angajaţii care lucrează în posturile de muncă cu risc, cu toate datele personale ale acestora, pentru completarea dosarelor medicale;

- Urmăreşte respectarea graficului de desfaşurare a activităţilor medicale întocmit împreună cu FURNIZORUL;

- Achită contravaloarea prestaţiilor şi serviciilor medicale, conform modalităţilor, termenelor şi condiţiilor de plată, stabilite de comun acord în contractul încheiat între cele două parţi.

 

MODALITĂŢI, TERMENE ŞI CONDIŢII DE PLATĂ

a) Plata se va efectua conform protocolului stabilit de comun acord.

b) Factura va fi semnată si ştampilată de BENEFICIAR, fiind considerată acceptată de acesta la primirea ei.

c) FURNIZORUL emite factura la terminarea serviciilor prestate.

d) BENEFICIARUL are obligaţia de a efectua plata către FURNIZOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii emise de către FURNIZOR.              

e) Pe toate facturile emise, FURNIZORUL are obligaţia de a înscrie numărul şi data încheierii contractului în baza căruia se efectuează serviciile medicale.

Contractul intra în vigoare în momentul începerii desfăşurării examenelor medicale. Amânarea acestora cu mai mult de 30 zile de la data semnării contractului atrage după sine anularea acestuia.

 

CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

FURNIZORUL garantează calitatea serviciilor prestate prin CERTIFICATELE ce demonstrează implementarea următoarelor sisteme de calitate:

- SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII CERTIFICAT DE SR EN ISO  9001: 2008;

- SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU CERTIFICAT DE SR EN ISO 14001 :2005;

- LABORATOR  ACREDITAT  RENAR  CONFORM SR EN ISO/CEI 15189 :2013.

 

BONIFICAŢII:

La semnarea contractului, se acordă o reducere de 5% pentru toate serviciile medicale asigurate de clinică, care nu fac obiectul contractului de medicina muncii (analize medicale de laborator, examene radiologice, mamografii, ecografii), iar începând cu al doilea an, o reducere de 10% pentru toţi angajaţii firmei şi pentru membrii de familie ai acestora.

Toţi angajaţii agentului economic, precum şi membrii de familie ai acestora pot efectua consultaţii şi investigaţii medicale gratuite la toate specialităţile, pe bază de bilet de trimitere de la medicul de families au specialist, pentru care Clinica LIL MED şi medicii specialişti au încheiat contracte de prestări servicii cu Casele de Asigurări de Sănătăte (boli interne, cardiologie, nefrologie, reumatologie, endocrinologie, oftalmologie, O.R.L., gastroenterologie, ginecologie, psihiatrie, analize medicale de laborator, ecografii, examene radiologice).

Documente
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional
Fișa de solicitare a examenului medical la angajare